Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Rapporter och presentationer Aktien Finansiell kalender Pressmeddelanden Prenumerera Finansiella mål IR kontakt IPO Analytiker Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Ersättningsriktlinjer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Våra bolag

Fokus på växande och lönsamma industriteknikbolag med starka marknadspositioner och hållbara konkurrensfördelar

  • Affärssegment och bolagstyp. Vårt investeringsfokus ligger på B2B industriteknikbolag som är möjliga att definiera inom ett av våra två affärsområden Produktbolag eller Nischproduktion. Generellt sett undviker vi rena distributionsverksamheter som saknar egna produkter eller system som är beroende av tredjepartsleverantör.
  • Storlek och lönsamhet. Vi inriktar oss på små- till medelstora bolag, normalt med en omsättning mellan 50 och 350 MSEK. Vidare ska potentiella förvärvskandidater uppvisa en historik av lönsamhet och påvisa ett EBITA överstigande 10 MSEK samt en EBITA-marginal som överstiger 10 procent.
  • Geografi. Vi är primärt verksamt på den nordiska marknaden. Karnell kommer även framgent att ha en huvudinriktning på Norden, men utesluter inte att förvärva bolag även utanför Norden om förutsättningarna i övrigt överensstämmer med vår selektiva process, förvärvskriterier samt övergripande strategi.
  • Finansiell och operativ stabilitet. Verksamheterna som förvärvas ska uppvisa stabil och förutsägbar försäljning. För att driva verksamheterna så effektivt som möjligt utvärderas bolagens finansiella historik och i synnerhet lönsamhet och kassaflöden noggrant. Detta ställer vidare kravet att verksamheten inte är känslig för konjunkturcykler där verksamheternas finanser varierar.
  • Stark marknadsposition och hållbar konkurrensfördel. Bolag som förvärvas ska inneha en betydande del av marknaden i jämförelse med konkurrenter. Utöver detta ska det finnas konkurrensfördelar som bedöms vara långsiktigt hållbara och som kan försvara bolaget mot befintlig samt ny konkurrens. Konkurrensfördelar inkluderar höga inträdesbarriärer på marknaden i sig, höga omställningskostnader eller mycket goda etablerade kundrelationer. Produktsortimentet ska kännetecknas av hög innovationsgrad och stödjas av teknikutveckling, men samtidigt inte vara för FoU-intensivt.
  • Skalbara affärsmodeller med tillväxtmöjligheter. Verksamheterna som förvärvas ska påvisa en tillväxtstrategi med flera tillvägagångssätt för att generera framtida tillväxt. Exempel på tillväxtfaktorer som vi utvärderar i samband med förvärv består av tillväxt genom nya produktlanseringar, ökat antal försäljningspunkter, expansion av kundgruppen, ökad kundpenetration hos befintliga kundgrupper, möjlighet att expandera till andra vertikaler och geografier.
  • Ägare och säljare. Vi föredrar att förvärva verksamheter direkt från entreprenören som grundat och byggt upp verksamheten och som har en ambition att fortsätta vara operativt aktiv i verksamheten en tid efter det att Karnell kommit in som ägare. Vi bedömer att det finns många fördelar med att behålla entreprenören som operativ medlem i ledningen alternativt styrelsen då dessa har en djup insikt och kunskap i verksamheten och marknaden samt etablerade relationer som ofta tar tid att uppnå.
  • Kompetent ledning. Ett viktigt kriterium vid utvärdering av nya förvärv är den befintliga ledningen och dess möjligheter och kunskaper att verkställa bolagets strategi. I normalfallet strävar vi efter en ledning med erfarenhet av marknaden och sektorn som verksamheten verkar inom, erfarenhet från liknande positioner i andra bolag samt djup kännedom om bolaget och verksamheten. För att inte bli för personberoende utgår vi ofta från verksamheten i sig, som inte bör vara så komplex att beroendet av ett fåtal nyckelperson blir för stort.
  • Övriga egenskaper. Karnell arbetar med att hitta marknader som erbjuder utrymme för tillväxt, men som samtidigt har relativt höga inträdesbarriärer och / eller vars storlek inte attraherar internationella eller globala aktörer. Därutöver utvärderar vi bolagen utifrån dess position relativt industritrender som vi bedömer som signifikanta för industriteknikbolag i framtiden.

Produktbolag

Affärsområdet Produktbolag innefattar bolag som helt eller i övervägande omfattning baserar sin verksamhet på egenutvecklade produkter, vilket kan omfatta olika rättigheter såsom varumärken, patent med mera. Bolagens produkterbjudanden kännetecknas av välutvecklade produktlösningar som skapar en stark identitet och lojala kunder. Karnell har avgränsat investeringsfokus till produktägande bolag inom hårdvara, kemikalier och mjukvara.

Nischproducenter

Affärsområdet Nischproduktion innefattar producerande bolag med en hög grad av specialisering inom sin kompetens som tillverkar mindre produktserier ofta i nära dialog med kunderna. Bolagen fokuserar på expertkompetens inom ett specifikt område (nisch) och kan på så sätt skapa värde för slutkunden. Detta bedöms möjliggöra långsiktiga och goda kundrelationer och därmed även en motståndskraft mot konkurrens.

“Gemensamt för Karnells bolag är att de har ledande marknadspositioner och goda utsikter för framtida tillväxt och verksamhetsförbättringar”

– PETTER MOLDENIUS, VD PÅ KARNELL