Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Rapporter och presentationer Aktien Finansiell kalender Pressmeddelanden Prenumerera Finansiella mål IR kontakt IPO Analytiker Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Ersättningsriktlinjer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. PÅ GRUND AV LEGALA RESTRIKTIONER ÄR INFORMATIONEN PÅ DEN HÄR DELEN AV HEMSIDAN INTE AVSEDD ELLER TILLGÄNGLIG FÖR VISSA PERSONER. VI BER DIG DÄRFÖR ATT TA DEL AV FÖLJANDE INFORMATION OCH LÄMNA FÖLJANDE BEKRÄFTELSE VARJE GÅNG DU ÖNSKAR TILLGÅNG TILL DEN HÄR DELEN AV HEMSIDAN.

Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Karnell Group AB (publ) (”Bolaget”).

Informationen på denna del av hemsidan ska inte, och får inte, distribueras till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion inom vilken sådan distribution skulle vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas genom ett prospekt. Informationen på denna del av hemsidan utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, (varje sådant land, ett ”Relevant Land”) är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare i det relevanta landet på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i det Relevanta Landet.

De värdepapper som beskrivs på denna del av hemsidan har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Informationen på denna del av hemsidan kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Informationen på denna del av hemsidan och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri distribueras och riktar sig enbart till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till denna information är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen på denna del av hemsidan. En investering eller investeringsåtgärd som informationen på denna del av hemsidan avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som distribuerar denna information måste säkerställa att det är lagligt att göra det.

Informationen på denna del av hemsidan kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i informationen på denna del av hemsidan är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i informationen på denna del av hemsidan genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i informationen på denna del av hemsidan gäller enbart per dagen för när de meddelades och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

Ovan nämnda begränsningar innebär att den här delen av hemsidan inte får besökas av personer som är bosatta eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Genom att klicka på ”Ja” nedan bekräftar du att du har läst och accepterar ovanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna. Om du är bosatt eller befinner dig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller inte accepterar villkoren ovan, måste du klicka på ”Nej”.