Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Rapporter och presentationer Aktien Finansiell kalender Pressmeddelanden Prenumerera Finansiella mål IR kontakt IPO Analytiker Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Ersättningsriktlinjer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Privacy Notice

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING FÖR KARNELL GROUP AB (PUBL)

Information om personuppgiftsbehandling

Karnell värnar om den personliga integriteten och är därför mån om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter. Nedan beskriver vi vilka personuppgifter som vi samlar in och hur uppgifterna hanteras samt dina rättigheter gentemot oss.

Genväg till alla relaterade dokument och länkar

Karnell Group AB (publ), org.nr 559043-3214, med adress Riddargatan 13 D, SE-114 51 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Karnell samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas till oss i samband med dina affärsmässiga kontakter med Karnell. Personuppgifter kan även samlas in från andra källor såsom allmänt tillgängliga register t.ex. i samband med Karnells investeringar i bolag eller i samband med bolagsstyrning, valberedningsarbete och annat tillsättningsarbete. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas av oss omfattar namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter, uppgifter om det företag eller organisation som du representerar, din position och andra yrkesrelaterade uppgifter.

När du önskar prenumerera på information från Karnell, såsom pressmeddelanden eller finansiella rapporter, efterfrågas de kontaktuppgifter som behövs för att vi ska kunna utföra den efterfrågade tjänsten.

Vid besök på Karnells hemsida samlas ingen persondata in via cookies.

Hur hanterar vi personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas för att bedriva Karnells verksamhet och upprätthålla kontakter med våra affärskontakter, samarbetspartners och leverantörer. Vissa personuppgifter behandlas för att administrera Karnells investeringar i andra bolag, för bolagsstyrning, nomineringsarbete och annat tillsättningsarbete samt för statistik-, uppföljnings- och arkivändamål. Personuppgifter kan även användas för att skicka ut pressmeddelanden, finansiella rapporter, inbjudningar till seminarier och liknande evenemang.

I samband med registrering som mottagare av våra prenumerationstjänster ombeds du lämna ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter för detta ändamål. I övrigt behandlar Karnell personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, eftersom vi har ett starkt intresse av att kunna bedriva vår verksamhet och upprätthålla affärsmässiga kontakter med dig och sådana företag och organisationer som du representerar. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående förutom (i) i de fall vi har en särskild överenskommelse med dig, (ii) om det är nödvändigt för att hantera investeringar och bedriva valberednings- och tillsättningsarbete, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra rättsliga skyldigheter eller (iv) för det fall vi samarbetar med andra bolag eller anlitar utomstående leverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning.

Vi säljer inga personuppgifter till tredje part. Vi behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Skulle personuppgifter överföras utanför EU/EES, så som till USA, kommer sådan överföring ske i enlighet med gällande lagstiftning och kräver att landet i fråga har en adekvat skyddsnivå eller att det finns annan tillräcklig skyddsåtgärd som innebär att överföringen är lagenlig. Om du vill ha mer information om sådan överföring eller kopior av avtal eller andra skyddsåtgärder är du välkommen att kontakta oss på info@karnell.se.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar och använder dina uppgifter under den tid det som det är nödvändigt för att inleda, upprätthålla eller administrera en affärsmässig relation med dig, det företag eller den organisation som du representerar. Vi sparar personuppgifter i enlighet med de skyldigheter vi har enligt lag eller under den tid som i övrigt påkallas för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Du kan när som helst avanmäla dig från våra prenumerationstjänster och liknande utskick och då kommer dina uppgifter inte längre att sparas för detta ändamål.

Rättigheter relaterade till hantering av personuppgifter

Du har rätt att begära en bekräftelse av huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av oss, och i så fall få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller bristfälliga har du rätt att få dessa korrigerade eller kompletterade. I enlighet med gällande lagstiftning har du i tillämpliga fall rätt att begära att dina personuppgifter raderas, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller invända mot att dina personuppgifter behandlas. Under vissa förutsättningar kan du även begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format. För mer information om rätt till radering, rätt till rättelse, rätt till tillgång, rätt till information, rätt till begränsning, rätt till invändning samt rätt att flytta uppgifter se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida, Dina rättigheter.

Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter i strid med gällande regler kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Vidare instruktioner för detta finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida, Klaga på en felaktig behandling av dina personuppgifter

Notera att det alltid innebär en risk att lämna ut personuppgifter, oavsett om det sker personligen, via telefon eller över Internet, och att inga tekniksystem kan vara helt skyddade för intrång. Karnell gör dock alltid sitt yttersta för att vidta lämpliga tekniska åtgärder för att förhindra och minimera riskerna för obehörig tillgång till, olämplig användning eller förvanskning av dina personuppgifter.

Övrig information och sammanfattning

Denna information är föremål för regelbunden översyn och Karnell förbehåller sig rätten att revidera informationen från tid till annan. Om någon del skulle visa sig oförenlig med gällande regler, icke tillämplig eller av någon anledning inte kan upprätthållas ska dock övriga delar inte på något sätt påverkas därav.

Insamling av persondata

Personuppgifter och ändamål:

  • Kontaktuppgifter för möjliggörande av affärsmässiga relationer
    • Laglig grund: Intresseavvägning
    • Lagring: Sparas så länge affärsrelationen är aktuell
  • Kontaktuppgifter för tillhandahållande av prenumerationsmaterial
    • Laglig grund: Samtycke
    • Lagring: Sparas så länge prenumerationen är aktuell

Kontakta oss

Om du har några frågor eller synpunkter på innehållet i denna information eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs ovan är du välkommen att kontakta oss på info@karnell.se

Karnell Group AB (publ)
Februari 2024