Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Rapporter och presentationer Aktien Finansiell kalender Pressmeddelanden Prenumerera Finansiella mål IR kontakt IPO Analytiker Övriga presentationer Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Ersättningsriktlinjer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SINGAPORE ELLER ANNAT LAND DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Karnell Group AB (publ) (“Karnell”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”), en aktiv och långsiktig ägare av industriteknikbolag, offentliggör i dag sin avsikt att notera sina B-aktier på Nasdaq Stockholm, Main Market (”Noteringen”) och genomföra ett erbjudande av B-aktier i samband därmed (”Erbjudandet”). Erbjudandet förväntas bestå av nyemitterade B-aktier, motsvarande cirka 250 miljoner kronor. Styrelsen och ledningen för Karnell anser att Erbjudandet och Noteringen är ett viktigt steg i Bolagets utveckling. En notering på Nasdaq Stockholm, Main Market och en ägarspridning för att bredda Bolagets aktieägarbas kommer att ge Karnell ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna samt därigenom understödja Bolagets fortsatta förvärvs- och tillväxtstrategi. Noteringen förväntas även öka kännedomen om Karnell och dess verksamhet bland potentiella förvärvsobjekt samt bland nuvarande och potentiella framtida samarbetspartners. För att ta tillvara på dessa möjligheter och möjliggöra en fortsatt hög tillväxttakt gör styrelsen bedömningen att det är rätt tidpunkt att genomföra en kapitalanskaffning och notera Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm, Main Market.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har gjort bedömningen att Karnell uppfyller gällande noteringskrav. Om Bolaget lämnar in en ansökan om upptagande till handel av Karnells B-aktier på Nasdaq Stockholm kommer Nasdaq Stockholm att godkänna en sådan ansökan under förutsättning att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att spridningskravet uppfylls. Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet och Noteringen genomföras under det första kvartalet 2024.

Erbjudandet i sammandrag
Under förutsättning att Bolaget väljer att genomföra Noteringen förväntas Erbjudandet omfatta följande:

  • Ett erbjudande till allmänheten i Sverige.
  • Ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och i utlandet.

Erbjudandet till institutionella investerare kommer endast att riktas till vissa institutionella investerare utanför USA i enlighet med Regulation S enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 (”Securities Act”).

Erbjudandet förväntas bestå av nyemitterade B-aktier i Bolaget. Nyemissionen av aktier i Erbjudandet förväntas tillföra Karnell cirka 250 miljoner kronor före transaktionskostnader. Karnell avser att använda nettolikviden till att finansiera framtida förvärv, antingen i form av förvärv av nya verksamheter eller tilläggsförvärv till befintliga koncernbolag. De existerande aktieägarna Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur Fonder AB och Östersjöstiftelsen har indikerat intresse av att teckna aktier i Erbjudandet för ett sammanlagt belopp om upp till 30 procent av erbjudandets storlek.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att beskrivas i det prospekt som förväntas att offentliggöras av Bolaget i samband med det planerade Erbjudandet och då finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.karnell.se och på Skandinaviska Enskilda Banken AB:s hemsida www.seb.se.

Petter Moldenius, VD för Karnell, kommenterar:
Karnell har etablerat sig som en långsiktig och aktiv ägare av industriteknikbolag med starka marknadspositioner och stor tillväxtpotential. Med en systematisk och proaktiv förvärvsstrategi letar vi upp och investerar i produktbolag och nischproducerande bolag till attraktiva värderingar där vi ser möjlighet att skapa värde med Karnell som ägare. Jag är stolt över den resa Karnell har gjort under de senaste åren och ser ljust på framtiden med goda möjligheter att applicera den historiskt framgångsrika förvärvs- och styrningsmodellen för att hitta fler intressanta industritekniska bolag såväl inom som utanför Norden. Mot denna bakgrund är en notering ett logiskt och betydelsefullt steg som både möjliggör ökad förvärvstakt och ökad kännedom bland framgångsrika företag och entreprenörer som kan vara intresserade av att ansluta sig till Karnell. Tillsammans med våra nya och befintliga aktieägare ser jag fram emot att fortsätta vår tillväxtresa och stärka Karnells position som en ledande industriteknikgrupp.

Om Karnell
Karnell är en tillväxtorienterad industriteknikgrupp. Bolagets affärsidé är att genom en systematisk och proaktiv förvärvsstrategi förvärva industritekniska produktbolag och nischproducerande bolag till tilltalande värderingar för att därefter kunna utveckla dessa verksamheter genom att dra nytta av Koncernens verktyg och kompetens. Karnells avsikt är att identifiera och förvärva bolag med en attraktiv finansiell profil i termer av tillväxt, marginal och kassaflöden där Bolaget bedömer att det finns utvecklingspotential med Karnell som ägare.

Karnell består idag av tolv direktägda koncernbolag, med dotterbolag, uppdelat på två affärsområden: (i) Produktbolag och (ii) Nischproduktion. Affärsområdet Produktbolag består av bolag som helt eller i övervägande omfattning baserar sin verksamhet på egenutvecklade produkter, vilket kan omfatta olika rättigheter såsom varumärken, patent med mera. Affärsområdet Nischproduktion består av producerande bolag med en högre grad av specialisering inom sin kompetens som tillverkar mindre produktserier ofta i nära dialog med sina kunder med en tydlig nisch och marknadsposition. Karnell består i dagsläget av sju koncernbolag inom affärsområdet Produktbolag och fem inom affärsområdet Nischproduktion.

Under 2021, 2022 och 2023 genererade Karnell en nettoomsättning om 422,3 MSEK, 880,1 MSEK respektive 1 103,3 MSEK, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt (CAGR) om 61,6 procent.[1] Större delen av tillväxten är hänförlig till genomförda förvärv av bolag med underliggande stabil finansiell historik. Bolaget har även ökat sin EBITA med en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 95,6 procent[2] mellan åren 2021 och 2023, vilket resulterat i en EBITA-marginal som ökat från 8,5 procent 2021 till 12,4 procent 2023. Per den 31 december 2023 uppgick Bolagets skuldsättningsgrad (nettoskuld exkl. leasing/EBITDA exkl. leasing) till 1,2x, vilket är i linje med den historiska nivån samt Bolagets nuvarande målsättning. [3]

Karnell har under 2023 och januari 2024 genomfört totalt fem förvärv, inklusive tilläggsförvärv. På proformerad basis genererade Koncernen 2023 en nettoomsättning om 1 307,2 MSEK och en EBITA om 183,4 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 14,0 procent.[4]

Koncernbolagen har historiskt haft sin bas i Sverige och Finland. Under räkenskapsåret 2023 var 57,6 procent av nettoomsättningen hänförlig till koncernbolagens försäljning i Finland, 22,2 procent var hänförlig till försäljning i Sverige, och 6,2 procent var hänförlig till försäljning i övriga nordiska länder. Den 21 december 2023 genomförde Bolaget förvärvet av Plalite, som är baserat i Storbritannien, och Bolaget ser framgent möjligheter att applicera den historiskt framgångsrika förvärvs- och styrningsmodellen för att hitta fler möjligheter att förvärva industriteknikbolag inom Karnells affärs- och kompetensområden även utanför Norden inom Europa.

Styrkor och konkurrensfördelar

Bevisad affärsmodell för industriteknikbolag
Karnell har historiskt haft en god förmåga att utveckla och stärka befintliga koncernbolag. Styrningsmodellen som Karnell tillämpar är decentraliserad i sin utformning, där Karnell agerar engagerad utvecklings- och ägarpartner till respektive koncernbolag. Tillsammans med varje koncernbolags ledning och entreprenörer identifierar och stöttar Karnell initiativ som bedöms skapa långsiktiga värden. Detta genomförs av ett erfaret team och nätverk inom Karnell med hög kompetens inom investeringsverksamhet och utveckling av industriteknikbolag. Karnell värdesätter därutöver delägarskap hos ledningarna i koncernbolagen vilket bedöms skapa starka gemensamma incitament och gör Karnell till ett naturligt val för långsiktiga entreprenörer.

Ett tematiskt investeringsfokus inom väl definierade affärsområden
Karnell tillämpar ett tematiskt investeringsfokus inriktat på industriteknikbolag inom två definierade affärsområden, Produktbolag och Nischproduktion, varav industriteknik kan beskrivas som den övergripande sektorn. Inriktningen på en specifik sektor bidrar till ökad kompetens och kunnande av marknaden, sektorspecifika förutsättningar samt teknisk utveckling. Dessutom främjar det kvalitativ informationsdelning inom Koncernen, vilket bedöms bidra till ökade nätverkseffekter samt trovärdighet hos intressenter.

Proaktiv förvärvsstrategi med tydliga investeringskriterier
Grunden för Karnells positiva finansiella utveckling är att Bolaget förvärvat och vidareutvecklat kvalitativa bolag med ett tydligt nischfokus inom sin sektor, som har en stark marknadsposition[5] och en attraktiv lönsamhet förankrad i globala branschtrender.

Framgångsrika förvärv är en central del av Bolagets strategi för långsiktig tillväxt. Framtida tillväxt förväntas främst vara drivet av förvärv av bolag med starka kassaflöden och höga underliggande marginaler samt att dessa förvärv sker till attraktiva värderingar.

En annan central del av Karnells förvärvsstrategi är tilläggsförvärv till befintliga koncernbolag. Genom tilläggsförvärv kan Karnell agera industriell förvärvare med möjlighet att utveckla koncernbolagens verksamhet och uppnå synergier så som kostnads- och intäktssynergier. Hittills har Karnell genomfört fyra tilläggsförvärv i koncernbolagen Tekniseri, Rotomon och Timeka.

Karnell har upprättat ett antal förvärvskriterier som bedöms främja en kostnadseffektiv selekteringsprocess vilket tillåter Bolaget att endast fokusera på kvalitativa förvärvsobjekt i ett tidigt skede. Bolaget kan därmed etablera tidig kontakt och dialog med ägarna av dessa bolag tills dess motparten är intresserade av att sälja verksamheten. Karnell har i de flesta fall haft en längre dialog med ägarna av potentiella förvärvsobjekt under en tid innan förvärv skett, vilket har bidragit till att skapa goda relationer och etablera Karnell som förstahandsval vid försäljning. Karnell deltar primärt i bilaterala processer, men även i vissa fall i strukturerade och konkurrensutsatta processer genom företagsmäklare.

Stabil finansiell historik och låg skuldsättningsgrad
Sedan Karnell grundades 2016 har Bolaget genomfört 13 förvärv, fyra tilläggsförvärv och en avyttring. Bolaget har från 2021 till 2023 på koncernnivå uppvisat en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt (CAGR) motsvarande 61,6 procent[6]. Större delen av tillväxten är hänförlig till genomförda förvärv av bolag med underliggande stabil finansiell historik. Karnell har växt sin nettoomsättning organiskt varje år under de senaste tre åren, under 2021 med 27,3 procent, 2022 med 11,3 procent och under 2023 med 1,3 procent, trots ett mer utmanande makroekonomiskt klimat under 2022 och 2023.

Karnell har under perioden 2021 till 2023 ökat resultatet på EBITA-nivå med en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 95,6 procent[7] vilket har bidragit till en ökning av EBITA-marginalen från 8,5 procent 2021 till 12,4 procent 2023. Per den 31 december 2023 uppgick Bolagets skuldsättningsgrad (nettoskuld exkl. leasing/EBITDA exkl. leasing) till 1,2x, vilket är i linje med den historiska nivån samt Bolagets nuvarande målsättning och innebär att det finns utrymme för att fortsätta förvärva i enlighet med den historiska förvärvstakten som varit i genomsnitt två förvärv per år. En ny central gruppfinansieringslösning bestående av bankfinansiering upptogs under 2023 som inneburit att Karnell kunnat minska sina räntekostnader och optimera likviditeten inom Koncernen.[8]

Inriktning på hållbarhet
Karnell arbetar aktivt med hållbart företagande[9] både i befintliga koncernbolag och inom ramen för förvärvsstrategin. Detta innebär bland annat att Karnell integrerar hållbarhetsfrågor i affärsstrategin och bolagsstyrningen för att på så sätt ta ansvar för den eventuella påverkan koncernbolagen kan ha på människor och miljö. Bolaget bedömer att verksamheter som identifierar och hanterar affärsrisker och affärsmöjligheter kopplade till hållbarhet är bättre positionerade för att skapa långsiktigt värde. Därför är en långsiktig och hållbar strategi en integrerad del i Karnells investeringskriterium och i Karnells modell för aktivt ägande. Karnell genomför enbart investeringar i bolag som bedriver en hållbar verksamhet eller har potential att utveckla en hållbar verksamhet. Karnell har åtagit sig att verka i linje med FNs globala mål för hållbar utveckling.

Kompetent och erfaret team stöttat av en meriterad styrelse
Bolagets ledning besitter gedigen kunskap och lång erfarenhet inom förvärv och verksamhetsutveckling både från den nordiska och internationella marknaden. Bland annat från bolag som Lagercrantz, Ascom, Salcomp och Cargotec. Både styrelse och ledning i Karnell besitter bred erfarenhet kring verksamhetsutveckling inom industriteknik.

En viktig del av Bolagets strategi kring utveckling av koncernbolagen är att ledningarna i dessa bolag har relevanta kunskaper för att verkställa koncernbolagets strategi. Dels genom erfarenhet av sektorn där koncernbolaget är verksamt, dels genom djupgående kännedom om koncernbolaget och verksamheten. Både i samband med förvärv och vid ledningsförändringar säkerställer Karnell att varje koncernbolag har lämpliga nyckelpersoner och, genom strategiskt aktivt arbete, assisterar till att stärka organisationen genom att bland annat ersätta nyckelroller med lämpliga efterträdare.

Utvald finansiell information[10]

1 januari – 31 december
TSEK Proforma 2023[11] 2023 2022 2021
Nettoomsättning 1 307 231 1 103 302 880 129 422 337
EBITA 183 357 136 661 98 177 35 714
EBITA-marginal, % 14,0% 12,4% 11,2% 8,5%
EBITA-tillväxt, % 39,2% 174,9% 114,7%
Avkastning på sysselsatt kapital, % 13,7% 13,0% 7,1%
Nettoskuld exkl. leasing/EBITDA exkl. leasing 1,2 1,7 -1,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 132 728 56 736 19 138

Finansiella mål
Karnells styrelse har antagit följande finansiella mål för Koncernen:

  • EBITA-tillväxt: Genomsnittlig årlig EBITA-tillväxt ska uppgå till minst 15 procent över en konjunkturcykel. Tillväxten ska uppnås såväl organiskt som genom förvärv.
  • EBITA-marginal: EBITA-marginalen ska uppgå till minst 15 procent på medellång sikt.
  • Skuldsättningsgrad: Nettoskuld exkl. leasing/EBITDA exkl. leasing ska normalt inte överstiga 2x. Förhållandet kan temporärt komma att överstiga denna nivå i samband med förvärv.
  • Utdelning: Karnells vinstmedel och tillgängliga kassaflöden kommer på kort sikt (0-3 år) återinvesteras i verksamheten och huvudsakligen användas till expansion genom nya förvärv. På medellång sikt (3-5 år) avser Karnell att dela ut 20–30 procent av årets resultat.

Rådgivare
SEB Corporate Finance (”SEB”) är Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Karnell och Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till SEB. I samband med Erbjudandet agerar SEB och Avanza Bank som Retail Distributors.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petter Moldenius
VD på Karnell Group AB (publ), +46 8 545 891 00

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation och annat material avseende värdepapperna som omnämns här distribueras och riktar sig enbart till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Tidpunkten för Noteringen kan påverkas av ett antal olika faktorer som inkluderar marknadsförhållanden. Karnell kan besluta att inte gå vidare med Erbjudandet och det kan därför inte garanteras att Noteringen kommer att inträffa. Du bör inte basera ditt ekonomiska beslut på detta pressmeddelande. Investeringar som detta pressmeddelande relaterar till kan utsätta en investerare för en betydande risk att förlora hela det investerade beloppet.

Personer som överväger investeringar bör rådfråga en auktoriserad person som är specialiserad på rådgivning avseende sådana investeringar. Detta pressmeddelande utgör inte en del av, eller en rekommendation avseende, något erbjudande. Värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Potentiella investerare bör rådfråga en professionell rådgivare avseende lämpligheten av ett eventuellt erbjudande för den berörda personen.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (”Managern”) agerar uteslutande för Bolaget och ingen annan i samband med ett erbjudande av värdepapper som hänvisas till i denna kommunikation. Managern kommer inte att betrakta någon annan person som kund i förhållande till ett erbjudande av värdepapper som hänvisas till i denna kommunikation och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som ges åt dess kunder, eller för att tillhandahålla rådgivning i förhållande till ett sådant erbjudande, innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion, något arrangemang eller någon annan fråga som avses häri.

Varken Managern eller någon av dess närstående, eller deras styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda, rådgivare eller agenter, accepterar något ansvar för, eller lämnar någon garanti, uttrycklig eller underförstådd, avseende sanningshalten, riktigheten eller fullständigheten av informationen, uttalandena eller åsikterna, oavsett källa, som ingår i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från detta pressmeddelande) eller någon muntlig information som tillhandahålls i samband härmed, eller någon information som den framkallar, och tar inget ansvar eller skyldighet (varje sig direkt eller indirekt, genom avtal eller på annat sätt) i förhållande till någon sådan information.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna kommunikation så kan Managern komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Manager i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i sin nuvarande lydelse, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna av serie B varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i aktierna endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Managern endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende aktierna samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler

[1] Beräknat enligt följande: (Senaste årets belopp/Första årets belopp)^(1/antal år)-1, och baserat på Karnells nettoomsättning om 1 103,3 MSEK för räkenskapsåret 2023, 880,1 MSEK för räkenskapsåret 2022 och 422,3 MSEK för räkenskapsåret 2021.
[2] Beräknat enligt följande: (Senaste årets belopp/Första årets belopp)^(1/antal år)-1, och baserat på Karnells EBITA om 136,7 MSEK för räkenskapsåret 2023, 98,2 MSEK för räkenskapsåret 2022, och 35,7 MSEK för räkenskapsåret 2021.
[3] Nettoomsättningstillväxt, EBITA-tillväxt och Nettoskuld exkl. leasing/EBITDA exkl. leasing utgör oreviderade alternativa nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Mer information om alternativa nyckeltal, inklusive definitioner, anledning till att de används, och avstämningstabeller, kommer presenteras i det prospekt som förväntas att offentliggöras av Bolaget i samband med det planerade Erbjudandet.
[4] Syftet med den finansiella proformainformationen är att illustrera den hypotetiska påverkan som Karnells förvärv av Suomen Tekniikkapalvelu Oy, Vagnsteknik i Karlshamn AB, Plalite Limited och Sähkö-Jokinen Oy skulle kunna ha haft på Karnells konsoliderade resultaträkning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2023 om förvärven hade ingåtts och tillträtts per den 1 januari 2023. Fullständig proformaredovisning avseende räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2023 kommer presenteras i det prospekt som förväntas att offentliggöras av Bolaget i samband med det planerade Erbjudandet.
[5] Med stark marknadsposition menas koncernbolag som enligt Bolagets bedömning har en betydande andel av marknaden i jämförelse med andra företags storlek på samma marknad.
[6] Beräknat enligt följande: (Senaste årets belopp/Första årets belopp)^(1/antal år)-1, och baserat på Karnells nettoomsättning om 1 103,3 MSEK för räkenskapsåret 2023, 880,1 MSEK för räkenskapsåret 2022 och 422,3 MSEK för räkenskapsåret 2021.
[7] Beräknat enligt följande: (Senaste årets belopp/Första årets belopp)^(1/antal år)-1, och baserat på Karnells EBITA om 136,7 MSEK för räkenskapsåret 2023, 98,2 MSEK för räkenskapsåret 2022, och 35,7 MSEK för räkenskapsåret 2021.
[8] Nettoomsättningstillväxt, EBITA-tillväxt och Nettoskuld exkl. leasing/EBITDA exkl. leasing utgör oreviderade alternativa nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Mer information om alternativa nyckeltal, inklusive definitioner, anledning till att de används, och avstämningstabeller, kommer presenteras i det prospekt som förväntas att offentliggöras av Bolaget i samband med det planerade Erbjudandet.
[9] För Karnell innebär hållbart företagande att sträva efter att ha en långsiktigt hållbar affärsmodell vilket bland annat innebär att integrera hållbarhetsfrågor i affärsstrategin och bolagsstyrningen samt ta ansvar för den påverkan Karnell utsätter människor och miljö för.
[10] EBITA, EBITA-marginal, EBITA-tillväxt, Avkastning på sysselsatt kapital och Nettoskuld exkl. leasing/EBITDA exkl. leasing utgör oreviderade alternativa nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Mer information om alternativa nyckeltal, inklusive definitioner, anledning till att de används, och avstämningstabeller, kommer presenteras i det prospekt som förväntas att offentliggöras av Bolaget i samband med det planerade Erbjudandet.
[11] Syftet med den finansiella proformainformationen är att illustrera den hypotetiska påverkan som Karnells förvärv av Suomen Tekniikkapalvelu Oy, Vagnsteknik i Karlshamn AB, Plalite Limited och Sähkö-Jokinen Oy skulle kunna ha haft på Karnells konsoliderade resultaträkning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2023 om förvärven hade ingåtts och tillträtts per den 1 januari 2023. Fullständig proformaredovisning avseende räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2023 kommer presenteras i det prospekt som förväntas att offentliggöras av Bolaget i samband med det planerade Erbjudandet.

Pressmeddelande 4 mars 2024, kl 08:00 CET