Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Rapporter och presentationer Aktien Finansiell kalender Pressmeddelanden Prenumerera Finansiella mål IR kontakt IPO Analytiker Övriga presentationer Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Ersättningsriktlinjer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Karnell Group AB (publ) (”Karnell” eller ”Bolaget”) håller årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 klockan 10:00 på Haymarket by Scandic, Hötorget 13–15, Stockholm. Inregistrering börjar klockan 09:30.

Kallelsen, inklusive styrelsens och valberedningens fullständiga förslag, är bifogad till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på Karnells webbplats, www.karnell.se.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 3 maj 2024,

dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 7 maj 2024. Anmälan om deltagande kan göras via e-post till info@karnell.se, eller via post till Karnell Group AB (publ), Riddargatan 13 D, 114 51 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per fredagen den 3 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 3 maj 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som gjorts senast tisdagen den 7 maj 2024.

OMBUD M.M.

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.karnell.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Anförande av den verkställande direktören

9. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning fastställande av avstämningsdag för denna, och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och till revisorn

12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

14. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande

15. Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier

17. Stämmans avslutande