Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Hållbarhet är en integrerad del av Karnell

Vi tror att bolag som integrerar hållbarhet i sin strategi stärker sin konkurrenskraft och blir bättre rustade för framtida utmaningar.

För Karnell innebär hållbart företagande att sträva efter att ha en långsiktigt hållbar affärsmodell vilket bland annat innebär att integrera hållbarhetsfrågor i affärsstrategin och bolagsstyrningen samt ta ansvar för den påverkan vi utsätter människor och miljö för. Vi tror att bolag som identifierar och hanterar affärsrisker och affärsmöjligheter kopplade till hållbarhet är bättre positionerade för att skapa långsiktigt värde. Som ett resultat av detta anser vi att en långsiktig och hållbar strategi bör vara en integrerad del i investeringsprocessen och affärsplanen samt i Karnells modell för aktivt ägande. På övergripande nivå i Karnells investeringsprocess gäller att vi endast investerar i bolag som bedriver en hållbar verksamhet eller har potential att utveckla en hållbar verksamhet. Vidare har vi valt att ej engagera oss i verksamheter med betydande del inom vapentillverkning, spel och dobbel, tobak, alkohol och andra droger, fossila bränslen samt verksamheter med illegala ekonomiska aktiviteter eller tveksamma moraliska verksamheter.

2021 lanserade Karnell ett hållbarhetsarbete i hela koncernen för att göra ESG till en integrerad del i vår strategi och verksamhet. Baserat på en väsentlighetsanalys där vi övervägde vår påverkan på våra intressenter och samhället samt våra intressenter och samhällets påverkan på oss har vi identifierat våra ESG-fokusområden (som framgår av modellen nedan) som vi anser vara mest avgörande för gruppens långsiktiga värdeskapande.

Karnells fokusområden inom hållbarhet

Karnell stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling och anser att vi kan ha störst påverkan genom att följa Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna; Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen; Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

“Karnell makes a long-term commitment when we invest”

Petter Moldenius, VD på Karnell

Karnells ramverk för ansvarsfullt ägande och hållbart företagande

Karnell strävar efter att ha en helhetssyn på hållbarhet i hela koncernen och vårt ramverk för ansvarsfullt ägande och hållbart företagande baseras på våra gemensamma fokusområden inom ESG som Karnell aktivt jobbar med.

Miljö

Karnell eftersträvar att minska klimat- och miljöpåverkan genom att vidta åtgärder för att reducera utsläpp av växthusgaser, minimera energiförbrukningen och maximera användandet av återvinningsbara insatsvaror. Vi vill även fasa ut användandet av fossila bränslen och andra produkter som har en osund miljöpåverkan.

Sociala aspekter

Karnell eftersträvar en god och säker arbetsmiljö med anständiga arbetsvillkor för att på så sätt kunna behålla och utveckla de anställda samt attrahera nya medarbetare. Vidare främjar Karnell mångfald och har nolltolerans mot all typ av diskriminering. 

Bolagsstyrning

Karnell förespråkar hög affärsetik och proaktivt arbete för att förhindra korruption. Det ska finnas målstyrda hållbarhetsplaner som integreras i dotterbolagens styrningsmodell samt effektiva kontrollmekanismer såsom en visselblåsarfunktion i koncernen.

Rapporter och policydokument

Vi eftersträvar att upprätthålla ett transparent affärsklimat

Karnell eftersträvar att upprätthålla ett transparent affärsklimat och vi ser därför ett behov av att våra intressenter ska kunna kommunicera med oss via en visselblåsarfunktion ifall det uppdagas att vi och / eller dotterbolagen handlar felaktigt i strid mot lagar, regler och riktlinjer som satts. Att rapportera in oegentligheter ger Karnell möjlighet att rätta till missförhållanden och förebygga att det sker igen. Rapporteringen är anonym och sker via en extern part.