Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra företag KL Mechanics OY Vebe Teknik AB Re-board Technology AB SimFAS Sweden AB Autori OY Tekniseri Group OY Rotomon OY Drivex AB Timeka OY Investerare Pressmeddelanden Finansiella mål Bolagsstyrning Hållbarhet Kontakt
sv fi en
sv fi en

Hållbarhet på Karnell

Hållbara investeringar och gemensam värdegrund

För Karnell är en långsiktig och ansvarsfull strategi en viktig del i investeringsprocessen och ska vara en integrerad del av affärsplanen i portföljbolagen. Hållbar utveckling innebär att vi tar ansvar för den påverkan verksamheten har på människor och miljö. Det vill säga både att identifiera risker och värdegenererande möjligheter ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

På övergripande nivå gäller att Karnell endast investerar i företag som bedriver en hållbar verksamhet eller har potential att utveckla en hållbar verksamhet. Som långsiktig investerare är det viktigt att bidra till ett sunt samhälle och en sund miljö med ansvarsfulla och hållbara investeringar, Karnell har därför valt att ej investera i verksamheter med betydande del inom vapentillverkning; spel och dobbel; tobak, alkohol och andra droger.

Whistleblowing

Vi eftersträvar att upprätthålla ett transparent affärsklimat

Karnell eftersträvar att upprätthålla ett transparent affärsklimat och vi ser därför ett behov av att våra intressenter ska kunna kommunicera med oss via en visselblåsarfunktion ifall det uppdagas att vi och / eller dotterbolagen handlar felaktigt i strid mot lagar, regler och riktlinjer som satts. Att rapportera in oegentligheter ger Karnell möjlighet att rätta till missförhållanden och förebygga att det sker igen. Rapporteringen är anonym och sker via en extern part.

För att rapportera in en oegentlighet, vänligen använd:

Karnells tre fokusområden inom hållbarhet

Karnell har tre fokusområden i hållbarhetsarbetet; Miljö, Sociala aspekter och Bolagsstyrning

Miljö

Karnell eftersträvar att minska klimat- och miljöpåverkan genom att vidta åtgärder för att reducera utsläpp av växthusgaser, minimera energiförbrukningen och maximera användandet av återvinningsbara insatsvaror. Vi vill även fasa ut användandet av fossila bränslen och andra produkter som har en osund miljöpåverkan.

Sociala aspekter

Karnell eftersträvar en god och säker arbetsmiljö med anständiga arbetsvillkor för att på så sätt kunna behålla och utveckla de anställda samt attrahera nya medarbetare. Vidare främjar Karnell mångfald och har nolltolerans mot all typ av diskriminering. 

Bolagsstyrning

Karnell förespråkar hög affärsetik och proaktivt arbete för att förhindra korruption. Det ska finnas målstyrda hållbarhetsplaner som integreras i dotterbolagens styrningsmodell samt effektiva kontrollmekanismer såsom en visselblåsarfunktion i koncernen.

Under 2022 kommer Karnell etablera ett uppföljningssystem för bolagens hållbarhetsarbete för att säkerställa att bolagen når beslutade mål, vilket slutligen kommer publiceras i en årlig hållbarhetsrapport. Genom denna process kan vi och dotterbolagen få en förståelse kring vilka åtgärder som kan vidtas för att ytterligare minska vår klimat- och miljöpåverkan, förbättra vår transparens och bolagsstyrning samt skapa en god och attraktiv arbetsmiljö.

Dotterbolag ska under året implementera en uppförandekod för sig och sina leverantörer samt en hållbarhetspolicy som är i linje med Karnells egna policydokument. Karnell har även anställt en revisionsfirma som ska göra en riskanalys på dotterbolagen och rekommenderade åtgärder för att minimera identifierade risker.

Karnells VD har det yttersta ansvaret för den koncernövergripande strategin och det operativa arbetet. Styrelsen i dotterbolagen har ansvar för att hållbarhetspolicy och uppförandekod är implementerade i bolagen. Bolagens hållbarhetsarbeten skall årligen presenteras i en hållbarhetsrapport som skall offentliggöras på företagens olika hemsidor.