Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Rapporter och presentationer Aktien Finansiell kalender Pressmeddelanden Prenumerera Finansiella mål IR kontakt IPO Analytiker Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Ersättningsriktlinjer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Hållbarhet är en viktig del av vårt arbete som långsiktig ägare

Vi tror att bolag som integrerar hållbarhet i sin strategi stärker sin konkurrenskraft och är bättre rustade för framtiden.

För Karnell är en långsiktig och ansvarsfull strategi en viktig del i investeringsprocessen och är en integrerad del av affärsplanen i dotterbolagen. Det innebär att vi aktivt arbetar med hållbarhet i allt från utvärdering av potentiella förvärv till utveckling av bolagens verksamheter.

Vi utvärderar kontinuerligt många olika förvärvsmöjligheter där hållbarhet har en central roll redan från start. För att följa vår strategi att endast investera i bolag som antingen bedriver en hållbar verksamhet eller har potential att utveckla en hållbar verksamhet, utvärderas förvärvsmöjligheten som ett första steg utifrån våra investeringskriterier men också mot våra investeringsrestriktioner. Restriktionerna omfattar bland annat att vi exkluderar bolag från processen som riskerar att bryta mot internationella konventioner och riktlinjer, som till exempel FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter. Utöver detta görs även en bedömning av både sektorspecifika samt generella risker och möjligheter relaterat till hållbarhet. Vidare har vi valt att ej engagera sig i verksamheter med betydande del inom vapentillverkning, spel och dobbel, tobak, alkohol och andra droger, fossila bränslen samt verksamheter med illegala ekonomiska aktiviteter eller tveksamma moraliska verksamheter.

Vi strävar kontinuerligt efter att utveckla våra bolag från ett hållbarhetsperspektiv och under 2021 specificerade vi förväntningar på respektive bolags integrering av hållbarhet. Vi utvecklade också en ESG-policy för portföljbolagen inklusive obligatoriska riktlinjer som varje bolag måste följa. Våra policyer och riktlinjer syftar till att förtydliga vårt synsätt och riktlinjer inom hållbarhet som kommer att påverka alla våra anställda i både moderbolaget och i dotterbolagen.

Karnells fokusområden inom hållbarhet

Karnell stödjer FN:s globala hållbarhetsmål med särskild inriktning på Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna; Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen; Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

“Karnell makes a long-term commitment when we invest”

Petter Moldenius, VD på Karnell

Karnells ramverk för ansvarsfullt ägande och hållbart företagande

Karnell strävar efter att ha en helhetssyn på hållbarhet i hela koncernen och vårt ramverk för ansvarsfullt ägande och hållbart företagande baseras på våra gemensamma fokusområden inom ESG som Karnell aktivt jobbar med.

Miljö

Karnell eftersträvar att minska klimat- och miljöpåverkan genom att vidta åtgärder för att reducera utsläpp av växthusgaser, minimera energiförbrukningen och maximera användandet av återvinningsbara insatsvaror. Vi vill även fasa ut användandet av fossila bränslen och andra produkter som har en osund miljöpåverkan.

Sociala aspekter

Karnell eftersträvar en god och säker arbetsmiljö med anständiga arbetsvillkor för att på så sätt kunna behålla och utveckla de anställda samt attrahera nya medarbetare. Vidare främjar Karnell mångfald och har nolltolerans mot all typ av diskriminering. 

Bolagsstyrning

Karnell förespråkar hög affärsetik och proaktivt arbete för att förhindra korruption. Det ska finnas målstyrda hållbarhetsplaner som integreras i dotterbolagens styrningsmodell samt effektiva kontrollmekanismer såsom en visselblåsarfunktion i koncernen.

Rapporter och policydokument

Vi eftersträvar att upprätthålla ett transparent affärsklimat

Karnell eftersträvar att upprätthålla ett transparent affärsklimat och vi ser därför ett behov av att våra intressenter ska kunna kommunicera med oss via en visselblåsarfunktion ifall det uppdagas att vi och / eller dotterbolagen handlar felaktigt i strid mot lagar, regler och riktlinjer som satts. Att rapportera in oegentligheter ger Karnell möjlighet att rätta till missförhållanden och förebygga att det sker igen. Rapporteringen är anonym och sker via en extern part.