Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Rapporter och presentationer Aktien Finansiell kalender Pressmeddelanden Prenumerera Finansiella mål IR kontakt IPO Analytiker Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Ersättningsriktlinjer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Karnell Group AB (publ) (”Karnell”) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Vår bolagsstyrning utgår från svensk lag, samt regleringar och rekommendationer som ges av relevanta självreglerande organ såsom Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) . En bra bolagsstyrning bygger på tydliga roller och ansvarsfördelningar. I Karnell fördelas styrning, ledning och kontroll mellan aktieägarna, styrelsen, verkställande direktören och koncernledningen i enlighet med gällande lagar, regler och instruktioner.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Karnells högsta beslutande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn